Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Presidium

Gemeente Dordrecht

Agenda Presidium

Details van de vergadering/agenda
Titel Presidium
Vergadernummer 2529001
Aanvang-sluiting 14-05-2020 20:00 - 14-05-2020 22:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van het PRESIDIUM op tot het bijwonen van de vergadering die op DONDERDAG 14 mei 2020 van 20.00 tot 22.00 uur zal worden gehouden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

DE VOORZITTER

A.W. Kolff

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Naar aanleiding van een mail van de heer Schalken wordt 'behandeling Kadernota' toegevoegd aan de agenda na de discussienota.

2

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen.

3

min
Besluit

De verslagen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.

Stukken ter bespreking

4

min
Besluit

Vraag 1. Akkoord om tot 1 juni alle raads- en commissievergaderingen digitaal te laten plaatsvinden? Akkoord wordt gegaan en besloten wordt om tot 1 juni alle vergaderingen nog digitaal te laten plaatsvinden.

Vraag 2. Wil het Presidium vasthouden aan het besluit om ten tijde van digitaal vergaderen alleen over zaken te spreken die ook echt moeten en wil het presidium eventueel strengere regels stellen? Vastgehouden wordt aan de eerder afgesproken lijnen (alleen zaken met een deadline of andere urgentie agenderen en twee bespreekstukken per vergadering) om digitale vergaderingen niet te lang te laten duren. Er worden geen strengere regels gesteld.


3. Welke alternatieve vormen van vergaderen zijn bespreekbaar voor de commissies? Besloten wordt dat de commissies tot het zomerreces digitaal doorgaan. Eventueel wordt pas na het zomerreces overgegaan op fysiek vergaderen.


4. Akkoord met eens per maand een aparte raad over de stand van zaken Corona? Besloten wordt geen aparte Coronaraden in te plannen, maar dit onderwerp via de gangbare weg te behandelen.


5. Akkoord met het 'live stemmen van Ibabs'? Gezien het antwoord op de volgende vraag (6) gaat het om één digitale raadsvergadering. Het stemmen ging vorige keer goed, dus besloten wordt voor deze ene vergadering geen live-stemmen via Ibabs op te tuigen.


6. Welke opties zijn bespreekbaar voor fysiek vergaderen van de gemeenteraad? Er is grote behoefte met de raad vanaf juni (eerste vergadering 23 juni) weer fysiek te vergaderen. Uiteraard binnen de geldende regels en tegen zo gering mogelijk extra kosten.


7. Akkoord met het gebruiken van de avond van 9 juni voor de commissies? De avond van dinsdag 9 juni 2020 zal worden gebruikt voor commissies.


8. Wilt u maatregelen nemen om te zorgen dat de raad van 23 juni niet te vol wordt? Er worden geen extra maatregelen genomen. Het is een fysieke vergadering en er is een uitloopavond gepland op 24 juni.


Kadernota De heer Schalken brengt de behandeling van de Kadernota in. Besloten wordt het afgesproken proces voor de Kadernota met elkaar te doorlopen. 

Tenslotte

5

min
Besluit

Mevrouw Koene vraagt aandacht voor het overlijden van mevrouw Veldhuijzen. Zij is een periode commissielid geweest. Toegelicht wordt dat er vanuit het stadsbestuur (college en raad) een brief naar de familie wordt verstuurd.


De heer Veldman vraagt aandacht voor de jaarlijkse BBQ. De fractie CU/SGP mist de informele momenten voor raad en commissies. Mocht de BBQ niet doorgaan, kan dan een informeel treffen worden georganiseerd voor kleinere groepen? Het besluit over de BBQ is nog niet genomen.

6

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op maandag 4 mei 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare presidiumvergadering via internet is conform de privacywetgeving.