Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2315530
Aanvang-sluiting 19-11-2019 20:00 - 19-11-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 november 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent; de commissie kan de agenda vaststellen.
Wethouder Heijkoop doet een mededeling over de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz): een voorstel hiervoor ligt binnenkort in het college. Er zijn zorgen bij psychiaters en politie, over onder meer bureacratie en vereiste capaciteit. De wethouder deelt de zorgen. Hij had al toezegd begin 2020 een brief te sturen aan de raad over aanpak verwarde personen; eerste ervaringen over de Wvggz zal hij hierin meenemen.


Wethouder Van der Linden deelt mede dat met de raad is afgesproken dat het college gaat zorgen voor volledige dekking van AED's in de stad. De wethouder laat weten dat dit 35 duizend euro kost. Een brief hierover komt binnenkort naar de raad.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Kunnen fracties instemmen met de voorgestelde zienswijze?

min
Besluit

Na het bespreken van diverse zorgen besluit de commissie besluit de commissie, met instemming van de wethouder, de overdenkingen van de Werkgroep Jeugd toe te voegen aan de zienswijze. Zodoende is het voorstel een hamerstuk in de raad. De wethouder zegt toe uit te zoeken hoe groot de uitvoeringskosten (overhead) zijn in het jeugddomein, bij in elk geval sociale wijkteams, Serviceorganisatie en zorgaanbieders. Overhead zou ook een onderwerp kunnen zijn bij de vervolgbespreking met de Taskforce Jeugd op 10 december.

5

Bespreking ter oriëntatie (bijgevoegd AB-stukken ter informatie; raadsvoorstel volgt begin 2020).

min
Besluit

De wethouder presenteert wat het AB donderdag jl. heeft besloten en wat de beweegredenen zijn geweest. Het voorstel voor de zienswijze komt binnenkort naar de raad. De zienswijze moet 3 februari bij het DB zijn; het AB besluit op 5 maart. De wethouder zegt toe te laten weten wat er is geregeld over uittreding van gemeenten uit de GR DG&J.

7

min
Besluit

De commissie vult de concepten aan met: Blijverslening op 26 november en Optimalisatie Sportboulevard op 10 december. De griffie zoekt uit of er kan worden geschoven met de themabijeenkomst Onderwijsvisie.

8

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.