Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309783
Aanvang-sluiting 15-10-2019 20:15 - 15-10-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 15 oktober 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De heer Kuhlmann deelt namens de heer Merx (afwezig) mede dat hij mevrouw Kruger dankt voor het feit dat zij het voorzitterschap van de commissie waarneemt.
De commissie besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

2

min
Besluit

De commissie besluit de besluitenlijst van 8 oktober vast te stellen.

4

min
Besluit

De heer Van der Kruijff signaleert dat de commissie niet altijd vooraf stukken ontvangt bij bespreekonderwerpen. Hij geeft aan hier wel aan te hechten, zodat de commissie zich beter kan voorbereiden.

5

De commissie neemt kennis van de s.v.z. moties en toezeggingen en bespreekt de afhandeling.

min
Besluit

De heer Noels mist een toezegging die gedaan is door het college, naar aanleiding van de (ingetrokken) motie 'gelijke kansen voor alle Dordtenaren', om het anti-discriminatiebeleid te omarmen en hier mogelijk met een notitie te komen. De commissiegriffier zal nagaan welke toezegging hier is gedaan. 

6

min
Besluit

Mevrouw van den Bergh (PvdA) vraagt waarom bedrijven uit de Drechtsteden zich niet hebben aangemeld voor de Nationale Werkbezoekdag (woensdag 20 november). Wethouder Burggraaf antwoordt dat hij dit onder de aandacht gaat brengen van de bedrijven en zal stimuleren om mee te doen.


De heer Kuhlmann vraagt naar het (illegaal) wonen in ateliers. Wethouder Burggraaf antwoordt dat de gemeente het wonen in ateliers niet (langer) toestaat. Met enkele betrokkenen is de gemeente nog in gesprek om alternatieve woonruimte te bieden.

STUKKEN TER BESPREKING

7

De commissie bespreekt de raadsinformatiebrief over de afhandeling van de motie met als politieke vragen (VVD): zijn er voldoende en adequate hondenuitlaatplaatsen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch en waarom heeft zo lang geduurd een bijeenkomst te hebben met betrokkenen?

min
Besluit

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan de raad te sturen. Het onderwerp is voldoende besproken. Een evaluatie van de nieuwe situatie is voorzien in het najaar van 2021. De VVD zal mogelijk eerder om een evaluatie verzoeken. 

8

De commissie beschouwt het plan van aanpak Dienstverlening ondernemers en voert hierover een gesprek met de wethouder.

min
Besluit

De heer Werleman (projectleider) presenteert het plan van aanpak dienstverlening MKB ondernemers. De commissie besluit volgend jaar met de wethouder het gesprek te voeren over de resultaten.

9

De commissie bespreekt de concept-motie 'Omgaan met bezwaren'.

min
Besluit

Verschillende partijen geven aan wel aan de voorkant goede afspraken te willen maken over, bijvoorbeeld, het behoud van bomen, maar een meerderheid wil vasthouden aan de bestaande procedures. Ook hecht het college aan goede inspraak, juist om bezwaren te voorkomen. GroenLinks neemt de motie terug naar de fractie voor bespreking.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: M.P.P.M. Merx
Portefeuillehouder: BCM Stam / MD Burggraaf / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.