Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309772
Aanvang-sluiting 08-10-2019 20:00 - 08-10-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 08 oktober 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie besluit dat agendapunt 4 (exploitatievergunningen) geen verdere bespreking behoeft. Dit agendapunt vervalt.
Vragen aan het college worden aan het begin van de vergadering beantwoordt door de burgemeester (zie agendapunt 10).
De commissie stelt de agenda vast.

STUKKEN TER BESPREKING

2

Dit onderwerp wordt gezamenlijk besproken met de adviescommissie Sociale Leefomgeving.

De bespreking richt zich op de volgende politieke vragen: kunnen wij instemmen met de verhoging van het bedrag zoals nu voorgesteld en moet de dotatiegrens van 80 procent niet omhoog? (CDA) en: willen we kiezen voor een versobering om alsnog binnen het vastgestelde voorzieningsbudget te kunnen blijven? (D66).

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan de raad te sturen. Over drie jaar volgt een nieuwe begroting voor het onderhoud in de theatertechniek.

3

De commissie spreekt met de heer (Arie) Bras over het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. 

min
Besluit

De commissie maakt kennis met de heren Bras (directeur), Joosten (adjunct directeur) en Muusz (controller) van de Kiltunnel. De heer Bras houdt een presentatie over de Kiltunnel en beantwoordt enkele vragen. De commissie is uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Kiltunnel. De griffier plant dat in (april 2020). 

4

De fracties koppelen hun bevindingen ten aanzien van het in de raadsinformatiebrief voorgestelde scenario terug aan de burgemeester; zie memo voor een nadere toelichting. Dit ter voorbereiding op de verdere uitwerking (raadsvoorstel) in de APV.

min
Besluit

Dit agendapunt is vervallen (behoeft geen verdere bespreking). De raadsinformatiebrief kan ter kennisname aan de raad samen met het memo.

5

De commissie bespreekt de motie 'Gissen is missen' zoals ingediend in de gemeenteraad van 24 september.

min
Besluit

De commissie bespreekt de concept-motie 'Gissen is missen' van D66 en GroenLinks. Het nut en de noodzaak van deze motie wordt niet door alle partijen ondersteund. D66 en GroenLinks overwegen de motie in te brengen in een volgende raad, mogelijk voorzien van een voorbeeld van hoe het afsprakenkader er in de praktijk uit zou kunnen zien.

Agendadeel

6

min
Besluit

De commissie besluit de besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 17 september 2019 vast te stellen.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze concept-motie te agenderen voor de volgende vergadering. Mogelijk komt GroenLinks met een aangepaste tekst.

9

min
Besluit

De commissie besluit om de avond van 19 november vrij te maken voor een thema-bespreking 'Strategisch investeren in Dordt 2030' (met het oog op de opbrengst van mogelijke verkoop van aandelen Eneco).

In het kader van een nadere kennismaking met de verbonden partijen zal HVC binnenkort worden uitgenodigd voor een bezoek aan de commissie. 

10

min
Besluit

De PvdA vraagt of er bij de geplande vuurwerkshow met Oud en Nieuw ook ruimte is voor initiatieven vanuit de stad die hier bij aansluiten. De burgemeester antwoordt dat hij hierover met horeca-ondernemers in gesprek is. Voor komende jaren hoopt het college wel dat ook anderen (ook omliggende gemeenten) aansluiten bij dit evenement. 

Beter Voor Dordt vraagt naar de brief van de politie aan de Tweede Kamer over de handhaving van vuurwerkvrije zones. De burgemeester antwoordt dat dit in Dordrecht voldoende gehandhaafd kan worden.

11

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

12

min
Besluit

De openbare vergadering is gesloten.

13

De commissie spreekt met de wethouder over de leegstand van het voormalig V&D pand. Deze bespreking vindt plaats in beslotenheid.

min
Besluit

De commissie spreekt in beslotenheid met de wethouder over de leegstand van het voormalig V&D-pand.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: MD Burggraaf / AW Kolff
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.