Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2292583
Aanvang-sluiting 08-10-2019 20:00 - 08-10-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 oktober 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

Gezamenlijke bespreking met de Commissie Bestuur en Middelen in vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy.

De bespreking richt zich op de volgende politieke vragen: kunnen wij instemmen met de verhoging van het bedrag zoals nu voorgesteld en moet de dotatiegrens van 80 procent niet omhoog? (CDA) en: willen we kiezen voor een versobering om alsnog binnen het vastgestelde voorzieningsbudget te kunnen blijven? (D66).

Vervolg van de Commissie Sociale Leefomgeving wordt gehouden in vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg.

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan de raad te sturen. Over drie jaar volgt een nieuwe begroting voor het onderhoud in de theatertechniek.

2

min
Besluit

De voorzitter opent, er zijn geen mededelingen; de commissie stelt de agenda vast.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Politieke vraag (BVD, PvdA, SP, GroenLinks): is de uitwerking van het advies- en meldpunt conform de motie?

min
Besluit

Fracties benoemen diverse aandachtspunten voor het meldpunt en uiten hun ongenoegen over de totstandkoming van het meldpunt. De commissie besluit het uiteindelijke oordeel over het meldpunt, en de toekomst ervan, uit te stellen tot na de evaluatie volgend jaar. De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de raad.

5

Politieke vraag (GroenLinks, PvdA, D66): vinden fracties het aanvaardbaar dat het college nog geen oplossing heeft om het stijgend aantal thuiszitters terug te dringen?

min
Besluit

De inspreker maakt in essentie twee punten: 1) ouders moeten niet worden gestimuleerd aanspraak te maken op vrijstellingen omdat dit niet in het belang is van hun kind, 2) en het samenwerkingsverband passend onderwijs houdt mogelijk geld over dat zodoende niet ten goede komt aan kinderen. Fracties uiten ook deze, en andere kritiekpunten op de wijze waarop wordt omgegaan met kinderen die niet naar school gaan. De wethouder steunt de aandacht voor het vraagstuk en zegt toe:
- uit te zoeken in hoeverre er geld 'op de plank' blijft liggen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
- te laten weten hoe gaat met de ouder-kindcoaches (ok-coaches)
- te rapporteren over het exacte aantal kinderen dat niet naar school gaat en het ervoor staat met het Thuiszitterspact
- meer informatie te geven over 'integraal arrangeren'. Onder meer: hoe verhoudt zich dit tot de ok-coaches, wat is hun doorzettingsmacht, en hoe zijn ze gepositioneerd?


De commissie besluit de toegezegde informatie toe te voegen aan de beantwoordingsbrief.


 

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het memo.

8

De commissie wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel van de werkgroep.

min
Besluit

De commissie stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: MD Burggraaf / H van der Linden / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.