Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580212
Aanvang-sluiting 12-04-2016 20:15 - 12-04-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd voor de 'Thema-avond PFOA / Chemours (vh Dupont)', die op dinsdag 12 april 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Het voorstel over de agendering van het onderwerp parkeren in Krispijn van de heer Burggraaf wordt besproken. De commissie besluit dit onderwerp op 19 april 2016 in de adviescommissie te bespreken. Ook besluit de commissie de aanvullende financiële informatie over de Spuiboulevard op 26 april 2016 te bespreken als laatste agendapunt. De agenda's zullen door de commissiegriffier aangepast worden.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

De fractie D'66 stelt twee vragen aan de wethouder over de onrust bij oud-werknemers van Chemours over het omgaan met DMAc, een oplosmiddel dat embryotoxisch en teratogeen is. Gevraagd wordt of de wethouder een reactie kan geven op de berichtgeving en hoe het college deze signalen gaat oppakken? Wethouder Van der Linden geeft aan dat er actie wordt ondernomen door Chemours. Daarnaast zal er in de tweede kamer een debat volgen. Dit zal eerst afgewacht worden. Indien nodig zal vanuit de gemeente opnieuw aandacht worden gevraagd voor de positie van de werknemers.

Thema-avond PFOA / Chemours (vh Dupont)

4

min
Besluit

De agendapunten 4, 5 en 6 worden gezamenlijk behandeld. De commissie krijgt middels een viertal presentaties meer informatie over de stand van zaken met betrekking tot PFOA. Het RIVM licht toe hoe het door hen uitgevoerde onderzoek was opgezet en uitgevoerd. Ook wordt stilgestaan bij de aanbevelingen. Daarna presenteert de Dienst Gezondheid en Jeugd de acties die zij als vervolg op het onderzoek van het RIVM gaan uitvoeren en lichten ze toe waarom er op dit moment geen bloedonderzoek wordt uitgevoerd. Vervolgens geeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aan hoe de PFOA verontreiniging in de bodem en het grondwater wordt beheerst en hoe in het verleden en heden is omgegaan met emissie van PFOA. Ten slotte licht de directeur van Chemours mondeling toe welke acties zij op dit moment richting werknemers en oud-werknemers hebben uitgezet. Ook de verdere stappen die het bedrijf samen met het RIVM en andere onderzoeksbureaus op dit moment neemt of gaat nemen worden besproken. Er worden door de commissie veel vragen gesteld over het onderwerp.


De wethouder geeft aan de komende tijd in de buurt aanwezig zal zijn om met omwonenden en (oud-)werknemers te praten. Of het inrichten van een fysiek punt waar mensen met vragen terecht kunnen met vragen noodzakelijk is, zal bepaald worden aan de hand van de gesprekken die de komende dagen gevoerd gaan worden en de signalen uit de buurt. De aanbevelingen van het RIVM zijn overgenomen en worden op de voet gevolgd. Hierbij is ook een link met de arbeidsinspectie. Er is contact met huisartsen zodat zij ook vragen  van bewoners kunnen beantwoorden. Er is informatie op de site van de gemeente geplaatst.


De commissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden tot het moment dat er meer informatie bekend is. Het voorstel is om alle informatie in één dossier te bundelen en later pas naar de raad te sturen.

5

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden tot het moment dat er meer informatie bekend is. Het voorstel is om alle informatie in één dossier te bundelen en later pas naar de raad te sturen.

6

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden tot het moment dat er meer informatie bekend is. Het voorstel is om alle informatie in één dossier te bundelen en later pas naar de raad te sturen.

7

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

10

11

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

12

De avond bestaat uit zes korte presentaties (RIVM, DGJ, OZHZ (2x), Evides en Chemours), met daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar en met de wethouder in gesprek te gaan over de gewenste vervolgacties. Een indeling van de avond -inclusief een overzicht van aanwezige organisaties en deskundigen- is aan het dossier van deze vergadering toegevoegd. Zodra de presentaties voor deze avond beschikbaar zijn, worden die eveneens aan de vergadering gekoppeld.

De raadsleden Greve, Vd Bergh, Edenburg en Gundogdu hebben deze thema-avond in afstemming met de ambtelijke organisatie voorbereid.

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

13

min
Besluit

De heer Van Verk wil weten wanneer er weer over dit onderwerp wordt gesproken. De commissie besluit het onderwerp in ieder geval te agenderen als duidelijk is hoe de steekproef ingericht en uitgevoerd zal worden.

14

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: C.M. Jager
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: M.J. Geerts