Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ beschikking

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

Aanslag
De hoogte van uw aanslag hangt onder andere af:

 • of u eigenaar of alleen gebruiker van de woning bent
 • de waarde van de woning en
 • of u een hond bezit

U mag de aanslag in 10 termijnen betalen.

Online regelen
Wanneer de aanslag op uw naam staat, kunt u deze direct bekijken in 'Uw belastingdossier'. Ook kunt u hier het taxatieverslag inzien, downloaden en/of printen.

 

Meer informatie

  

MijnOverheid
Als u uw aanslag 2018 via MijnOverheid heeft ontvangen dan kunt u de bijlagen downloaden:

Woensdag 7 maart 2018 tussen 18.00 en 20.00 uur houdt de gemeente een inloopavond in de Stadswinkel. Een speciaal team van medewerkers geeft graag antwoord op uw vragen over de Aanslag gemeentelijke belastingen. Ook helpen zij u met de aanvraag van kwijtschelding en zijn er taxateurs aanwezig voor uw vragen over de WOZ-waarde. 

Neem de Aanslag gemeentelijke belastingen en uw identiteitsbewijs mee!

U kunt uw belastingaanslagen ook digitaal ontvangen. Hiervoor meldt u zich eenvoudig aan bij de Berichtenbox op MijnOverheid. Voor aanmelden heeft u DigiD nodig. Voor de gemeentelijke belastingen kiest u onder 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen' en 'Samenwerkingsverbanden' voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Per jaar ontvangt u éénmalig de Aanslag gemeentelijke belastingen, via de post of digitaal.

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen meestal voor 1 maart in het jaar waarover u de belasting betaalt. Soms komt het voor dat de gemeente de aanslag na 1 maart opstuurt. De reden hiervoor kan zijn:

 • uw (woon)situatie is gewijzigd
 • de gegevens voor de waardebepaling van uw pand of woning ontbreken
 • uw bezwaarschrift over de gemeentelijke belastingen is nog in behandeling

U kunt ook de WOZ-waarde van andere woning opvragen, u hoeft daarvoor geen eigenaar van de woning te zijn. Daarmee kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning vergelijken met die van andere woningen. Vanaf 1 oktober 2016 zijn gemeenten verplicht om alle WOZ-waardes van woningen openbaar te maken.
Gegevens die de gemeente gebruikt om tot de WOZ-waarde van andere woningen te komen, zijn niet openbaar. Ook de WOZ-waardes voor bedrijfspanden, winkels, scholen, ziekenhuizen, enzovoort, kunt u niet opvragen.

U vraagt de WOZ-waarde digitaal op via www.wozwaardeloket.nl en toetst een adres, plaats of postcode en huisnummer in.

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. Dit kunnen zijn:

 • onroerende-zaakbelastingen
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing gebruik
 • rioolheffing eigendom
 • hondenbelasting
 • bedrijven investeringszone bijdrage (BIZ)
 • reclamebelasting kernwinkelgebied centrum  

U kunt gratis een kopie van de aanslag of het taxatieverslag aanvragen wanneer:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Dordrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag

Als uw aanslag lager is dan verleden jaar kan het zijn dan de onroerende zaakbelasting ontbreekt op uw aanslag. De reden hiervoor kan zijn dat de waarde van de woning of het pand nog niet is vastgesteld. Dit kan door:

 • een verbouwing van de woning
 • pas opgeleverde nieuwbouwwoning

Zodra de waarde is vastgesteld, ontvangt u de onroerende zaakbelasting op uw adres. U mag dan ook gebruik maken van het recht om in 10  maandelijkse termijnen te betalen.   

U kunt de aanslag op 3 manieren betalen:

 • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging geeft
 • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL22 INGB 000 0380 349, ten name van de Gemeente Dordrecht, Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
 • u betaalt met uw pinpas aan de balie van de gemeente

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

De gemeente stuurt de aanslag elk jaar voor 1 maart naar u op. Soms kan de gemeente de aanslag niet of niet volledig voor 1 maart opsturen. U ontvangt de aanslag of een gedeelte van de aanslag dan later. Ook kunt u nog een aanslag over een eerder jaar ontvangen. Als u een machtiging heeft afgegeven, schrijven wij maandelijks meerdere bedragen af. Andere betalingsvormen leest u onder 'Betalen van de aanslag'.

Wanneer u een nieuw IBAN heeft en u heeft een machtiging voor periodieke afschrijving afgegeven dan geeft u uw nieuwe IBAN zo snel mogelijk door. Vul daarvoor binnen 2 weken het formulier 'Wijzigen IBAN' in.

Nog geen machtiging afgegeven
Wanneer u een nieuw IBAN heeft en u wilt via een machtiging betalen, vul dan binnen 2 weken het formulier 'Machtiging periodieke afschrijving' in.

U betaalt het eigendomsgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar bent van een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld:

 • woning
 • garagebox
 • kantoor
 • winkel
 • (bouw)grond

Als u in het jaar van de aanslag uw onroerende zaak verkoopt, krijgt u geen belastinggeld terug. U betaalt het gebruikersgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar een niet-woning gebruikt zoals bijvoorbeeld:

 • een bedrijfspand
 • winkel
 • kantoor
 • clubgebouw

Als u in het jaar van de aanslag de niet-woning niet meer huurt of gebruikt, krijgt u geen belastinggeld terug.

Kosten
De hoogte van uw onroerende-zaakbelasting hangt af van:

 • de WOZ-waarde van de onroerende zaak dat u heeft of gebruikt en
 • het OZB tarief (percentage) voor dat geldende belasting jaar

Percentages OZB in 2018 zijn:

 • eigenaar woning: 0,1222 %
 • eigenaar niet-woning: 0,2391 %
 • gebruik niet-woning: 0,1940 %

Voorbeeld: de WOZ-waarde van uw woning is € 230.000,- U betaalt dan € 230.000,- x 0,1222 % = € 281,06 OZB. Als u eigenaar en gebruiker bent van een niet-woning dan betaalt u beide percentages.

Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelt de gemeente jaarlijks voor alle onroerende zaken binnen de gemeente een waarde vast, de WOZ-waarde. De mededeling hiervan heet officieel de waardebeschikking (WOZ-beschikking). U ontvangt deze als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand, perceel of grond.

Vanaf 2016 ontvangen ook huurders een beschikking. Sinds 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen neemt u contact op met de huurcommissie of met de verhuurder van de woning. 

Ook gebruikers van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, winkels, kantoren, clubgebouwen, enzovoort ontvangen deze beschikking. Deze beschikking kunt u nalezen op de aanslag gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking heeft u nodig als u de aangifte inkomstenbelasting invult. De belastingdienst stelt hiermee het eigenwoningforfait vast. De beschikking vindt u terug in 'Uw belastingdossier' als u deze eerder op uw naam heeft ontvangen. De WOZ-beschikking staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen. U kunt een gratis kopie van de aanslag aanvragen als:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Dordrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag

U kunt ook de WOZ-waarde van een andere woning opvragen, u hoeft daarvoor geen eigenaar van de woning te zijn. Voor uitleg zie 'WOZ-waarde van andere woningen' elders op deze pagina.

Het taxatieverslag bevat informatie over het getaxeerde object, over de kadastrale gegevens en over enkele kenmerken, die van belang zijn voor de waardebepaling. In het taxatieverslag staat ook vermeld:

 • de aard van het object (type woning bijvoorbeeld)
 • het bouwjaar en de grootte
 • marktprijzen van vergelijkbare woningen. Van deze vergelijkbare woningen staan er 3 uitgebreid omschreven in het taxatieverslag

Bekijken of opvragen
Als u het taxatieverslag wilt hebben, kunt u dit digitaal inkijken of downloaden via 'Uw belastingdossier'. Dit kan alleen als u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking op uw naam heeft ontvangen. U logt hiervoor in met uw DigiD. In Uw belastingdossier kunt u ook uw aanslagen uit het verleden inkijken. Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op uw naam ontvangen? Dan kunt u een kopie van uw taxatieverslag opvragen wanneer:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Dordrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag

Vul dan het formulier 'Gratis kopie taxatieverslag' in.

Als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Hiervoor print u het formulier 'Aanvraag kwijtschelding', vul dit in en stuur dit op. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. Of u maakt een afspraak met de gemeente en neemt de gevraagde bijlagen mee naar de balie. U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de hondenbelasting.

De gemeente kan (als dit voor u geldt) ook een aanslag sturen voor de:

 • precariobelasting
 • parkeerbelasting
 • reinigingsrecht voor bedrijven

Meer informatie over deze heffingen leest u hieronder.

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier 'Bezwaar heffingen' in. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, vul dan het formulier 'Bezwaar waarde' in. Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, print dan het formulier 'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen' en stuur het volledig ingevuld naar ons op of schrijf zelf een brief. Wanneer u zelf een brief schrijft en bezwaar maakt tegen de waarde, geeft u dan aan welke WOZ-waarde naar uw mening juist zou zijn. Lees ook altijd de achterkant van uw aanslagbiljet.

Let op!
Geef binnen 15 minuten uw DigiD in. Zorg dat u uw code bij de hand hebt.  
  

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.