Totaaloverzicht producten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aan- en uitbouwen: erkers, serres, carports, schuurtjes, garages
Aangifte of melding van discriminatie
Aangifte van overlijden
Aanleggen, een omgevingsvergunning nodig?
Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen
Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ beschikking
Aansprakelijkstelling
Aanwezigheidsvergunning
Abonnement parkeergarage
Afschrift of uittreksel burgerlijke stand
Afsluiten van de openbare weg
Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit
Afval storten
Afval van huishoudens
Afvalstoffenheffing
Afvalwater lozen in oppervlaktewater
Afwijken van het bestemmingsplan
Algemene voorzieningen voor maatschappelijke zorg
Amateurkunst
Autovrij gebied
Bedrijf aan huis
Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage (BIZ) Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West
Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage (BIZ) Krabbepolder / Zeehaven (Zuid)
Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage (BIZ) Louterbloemen / Duivelseiland
Beeldend kunstenaars en vormgevers
Belastingdienst
Bestemmingsplan, informatie over
Bezorgen paspoort of identiteitskaart
Bezwaar maken, een bezwaarschrift indienen
Bingo organiseren
Binnenhavengeld
Bodemonderzoek en bodemsanering
Bouwarchief inzien
Bouwen en verbouwen (aanvraagprocedure Omgevingsvergunning)
Bouwgrond
Bouwwerk, kennisgeving bouwhandeling en gemeentelijk toezicht
Brandveilig gebruik
Briefadres
Buitenlandse (bron)documenten
Checklist bedrijf starten
Circus, aanvragen speelvergunning
Collectevergunning
Contact met de gemeente
Culturele voorzieningen
Dakkapellen
Dakramen en lichtkoepels
Demonstratie, stille tocht of betoging
DigiD
Digitale parkeervergunning
Dordrecht en evenementen (VVV)
Drank- en Horecavergunning
Echtscheiding
eHerkenning
Erfpacht
Erkenning kind
Evenement (grootschalig) organiseren
Evenementen, subsidie
Exploitatie coffeeshop
Exploitatievergunning automatenhal
Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning
Exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf
Explosievenkaart 'explosieven Tweede Wereldoorlog'
Feest in een horecagelegenheid
Fietsenstallingen
Filmen in Dordrecht
Geboorteaangifte
Gebruik achternaam
Gehandicaptenparkeerkaart
Geheim adres en persoonsgegevens
Geluidshinder
Geluidshinder horeca-inrichting
Gemeentelijke locaties
Gemeentelijke onderscheidingen
Geocaching in de gemeente Dordrecht
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Gevaarlijke stoffen vervoeren
Gevonden en verloren voorwerpen
Grondwaterstanden
Handhaving
Heling
Honden
Hondenbelasting
Huisnummer, aanvraag
Huisvesting onderwijsvoorzieningen
IBAN (rekeningnummer) gemeente Dordrecht
Inschrijven of hervestigen vanuit het buitenland
Jongerenonderscheiding De Dordtse Beloften
Kaarten en plattegronden
Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond
Kadastrale informatie
Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad
Kapvergunning
Kennisgeving betaald voetbal
Klachten over de gemeente
(Klein) Evenement organiseren
Koninklijke onderscheidingen
Kozijnen en gevelpanelen
Leegstandvergunning
Leerlingenvervoer
Leerplicht en kwalificatieplicht
Legalisatie handtekening (uitnodiging, garantverklaring)
Legesverordening
Makelpunt
Marktstandplaatsen
Melden overlast
Melding (milieubeheer)
Milieu (oprichting, uitbreiden/wijzigen, revisie)
Mondiale bewustwording
Monumenten
Nederlander worden
NEE-JA of NEE-NEE sticker
Nieuwe onderneming in Dordrecht
Ondernemersklankbord
Ondertrouw (melding voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap)
Onrechtmatig grondgebruik
Ontheffing openings- en sluitingstijden (horeca)
Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken
Onttrekkingsvergunning woonruimte
Openbaar vervoer vanaf 65 jaar
Openbare bekendmakingen
Optreden als straatmuzikant
Overzicht parkeerproducten
Parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelasting)
Parkeergebied blauwe zone
Parkeergeld betalen via mobiele telefoon
Parkeerkaarten parkeergarages
Parkeervergunning kampeervoertuig
Parkeren bezoek
Parkeren centrum
Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard
Parkeren grote voertuigen
Participatieverklaringstraject (normen en waarden in Nederland)
Paspoort en identiteitskaart
Persoonsgegevens veranderen
Peuteropvang
Pincode voor Bedrijven, Overheidsinstanties en instellingen
Planschade
Precariobelasting
Predicaat Hofleverancier en Koninklijk, en Koninklijke erepenning
Rampen, crisis en bestrijding
Reclame plaatsen (bijv. aan gevel of pand)
Reclamebelasting Kernwinkelgebied
Reclamemateriaal plaatsen/ophangen in Dordrecht
Reclamemateriaal verspreiden
Regionaal Archief Dordrecht (stadsarchief)
Registratie nieuwe politieke partij gemeenteraad
Reinigingsrecht voor bedrijven
Rijbewijs
Rioolaansluiting
Rioolheffing eigenaren en gebruikers
RVV-ontheffing (Parkeren bij werkzaamheden)
Samen voor een schone en prettige buurt
Schippersvergunning
Scholen
Schoonmaakregeling voor graffiti, stickers of aanplakbiljetten
(Schotel)antennes
Schuttingen en hekwerken (erf- en perceelafscheidingen)
Servicenormen
Slopen van pand of woning
Sociale Dienst Drechtsteden
Speelplekken
Splitsing in appartementsrechten, vergunning
Sponsor een rotonde en/of zitbank
Standplaatsen, aanvragen vergunning
Starten horecaonderneming
Starterslening
Steigers, containers, enz. plaatsen
Stemmen bij verkiezingen
Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Drechtsteden
Stuk grond kopen
Subsidie Algemeen
Subsidie Blijverslening
Subsidie Jeugd
Subsidie Jeugd (Speeltuinwerk en Scouting)
Subsidie Maatschappelijke ondersteuning
Subsidie 'Ode aan de Synode'
Subsidie Recreatie
Subsidie Smart City, innovatiefonds
Subsidie verbeteren kwaliteit Binnenstad
Subsidie Wijkwensen
Subsidie Zwembadhuur
Tarieven gemeentelijke belastingen
Taxivignet standplaats Centraal Station
Toegang Grote Markt of Vest (Knipontheffing)
Trouwen en registratie partnerschap
Uitrit en inrit (maken of veranderen)
Uitstalling
Uittreksel persoonsgegevens (BRP)
Uw status volgen van aangevraagde producten & diensten
Vergunning klein kansspel
Verhuizen in of naar Dordrecht
Verhuizen naar het buitenland
Verkeersregelaar bij evenementen
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Verklaring ondersteuning politieke partijen
Verkoop van consumentenvuurwerk
Verordeningen
Verwijderen van gegevens bij geslachtsverandering
Volkstuinen
Vooroverleg omgevingsvergunning
Voorschoolse voorzieningen (VVE)
Vrachtverkeer en/of zwaar vervoer in binnenstad (lengtebeperking vrachtverkeer)
Vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort
Vuur stoken
Walstroom
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)
Wet voorkeursrecht gemeenten
Wijklijn (melding openbare ruimte)
Winkeltijden
Woning huren/voorrang op een woning
Woning in slechte staat van onderhoud, woningklacht
Woning voor andere doeleinden gebruiken
Woonwagenstandplaats
WOZ-waarde bij problemen paalfundering
Zomerkermis Dordrecht
Zonnepanelen